BAN LÃNH ĐẠO

 

Giới thiệu  Quá trình phát triển Sơ đồ tổ chức   Ban Lãnh đạo  Thành tích  Quy chế hoạt động  Chính sách bảo mật thông tin


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 
 

 

Bà Nguyễn Thu Giang

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị YPM

 

 
 

 
 
 
 

 

Ông Lê Quang Hà

TP. KD Viễn Thông Hà Nội

 
 

 
 
 
 

 

Ông Hoàng Văn Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc YPM 
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị YPM

 
 

 
 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 
 

 

Ông Hoàng Văn Tuấn

Phó Tổng Giám Đốc YPM
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị YPM 

 
 

 
 
 
 

 

Ông Lê Anh Dũng

Phó Tổng Giám Đốc YPM